Aftësia e njeriut për të ndërmarrë një përkthim të kuptimësive të Kuranit në gjuhë të tjera tejkalohet shumë herë nga bukuria e gjuhës kuranore dhe unikaliteti i stilit të saj. Përkthyesit e Kuranit, muslimanë dhe jomuslimanë, e kanë pranuar natyrën gjuhësore unike të ligjërimit kuranor dhe kufizimet serioze të përkthyeshmërisë së tij. Asnjë prej tyre nuk ka pretenduar se përkthimi i tij përfaqëson standardin apo njëvlerësin e Kuranit në gjuhën përkatëse.

Përkthime si këto të Ferit Vokopolës apo Shawkat Toorawa-s tregojnë se një përafrim i kujdesshëm i gjuhës, kuptimit dhe stilit të Kuranit është i arritshëm. Si pasqyrime komplekse në gjuhën e përkthyer, ato kanë ruajtur besueshmërinë ndaj tekstit kuranor duke mos sakrifikuar njëkohësisht rrjedhën e tingullit, pasi tingulli dhe kuptimi në Kuran janë ngushtësisht të lidhur.

Përkthimet e Ferit Vokopolës janë shkëputur nga libri “Disa vargje të ndritun nga Kurani”, botuar nga Shtëpia Botuese Kristo Luarasi në vitin 1937.

Ajetet 1-5 të sures Bekare
Elif … Lam … Mijm …
Ky asht libri pa dyshim;
Mbi të rujtunit Udh’heqës,
Q’i në mungesë s’i shmangen Besës;
Të cilët kryejnë edhe falimet,
Prej çka ju dhamë bajn dhurimet
Mbesojn atë që t’ka ndritun,
Dhe mbi të parët se ç’kanë zbritun;
Në Ditën e mbrame kanë mbesim,
Në mbesimin s’kanë dyshim;
Nji këto janë në drejtim,
Q’i Zoti i Madh ju dha shpëtim.

Ajeti 286 i sures Bekare
Perëndija s’detyron kënd veç sa ka fuqinë aji,
Për vehte fiton të mirën e të keqen çdo njeri;
Zot i Yn! Në harrofshim ose gabofshim mos na qërto
Me barr’ të randa si t’kaluemit mos na ngarko!
Zot i Yn! Me çka s’durojmë mos na rando!
Falna të metat, mëshirona e na mbro!
Ti je i joni i dashtun Zot,
Na fal fitoren mbi njerëzit e kotë.

Surah 97: Nata e Famëshme
Në natën e famëshme Kuranin e zbritëm,
Ç’gja me dit’ t’a bani vlerën e kësaj nate?
Mirësinë e saj një mijë muj’ e rritëm…
Vijnë engjujt e shpirtit simbas nji urdhate,
Q’i nep Zoti vetë për çdo rregullim…
Paqa shoqëron deri në Agim.

Surah 112: Njësimi
Thuej: Zoti asht nji
Zoti asht pa të metë.
Nuk ka lind kënd Aji,
As prej kënd s’ka lindun vetë.
As shëmbull as përgjasim,
Aji nuk ka në njësim.

Surah 112: Purity of Faith
Affirm: He is God, Matchless
God, Ceaseless,
Unbegetting, Birthless,
Without a single partner, Peerless.

Surah 93: Morning Light
By the morning light
And by the darkening night,
Your Lord has not forsaken you – there is no slight.
The Hereafter is far better for you than the first life
Your Lord will lavish bounties upo you, and you will know delight.
Did he not find you an orphan, then give you respite?
Find you unaware, than guide you aright?
Find you wanting, and then provide?
So, as for the orphan, do not oppress!
And, as for the supplicant, do not suppress!
And, as for the bounty of your Lord, proclaim it!

Surah 102: Competitive Accumulation
You are distracted by competitive accumulation
But only till the graveyard is your destination!
No indeed, you soon shall see.
No ideed, very soon shall see.
No indeed, if you could see with certainty:
That you shall behold Hell mos assuredly.
Soon, you shall see it with the eye of certainty
And on that day shall you surely be asked about your revelry.

Surah 106: The Quraysh Tribe
Given the pact of the Quraysh Tribe,
Their pact for travel in the winter and summer time
Let them worship the Lord of this Shrine,
Who feed them in hunger and who protects them from fright.